Toelichting werkzaamheden College van Diakenen,
Gereformeerde Kerk, te Coevorden.

- Het verlenen van ondersteuning aan mensen en groepen in binnen en buitenland.

Dit kan zijn op financieel gebied of praktische hulp.

In het groot en meer op afstand gebeurt dit door het financieel ondersteunen van missionaire en diaconale werkzaamheden in binnen- en buitenland door Kerkinactie en/of andere instanties. Het kan hierbij gaan om directe hulp en/of projecten over een langere periode.

Op wat kleinere schaal maar dichterbij zorgt de diaconie voor ondersteuning van regionale en plaatselijke hulpinstanties. Daarnaast wordt directe persoonlijke hulp verleend. Vaak krijgen leden van de diaconie de opmerking dat de diaconie toch niet meer, zoals vroeger, direct armoede van iemand in de gemeente ondersteunt, aangezien er in Nederland en zeker in onze gemeente geen armoede meer zou zijn. Niets is minder waar. Ook in onze gemeente zijn er mensen die moeten leven van een minimum, wat in combinatie met schulden maakt dat de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt kunnen worden. Gelukkig vinden een aantal hiervan de weg naar de diaconie. Echter zijn er vele die uit schaamte voor hun situatie hiermee niet de stap durven te zetten om de diaconie om hulp te vragen.
De meeste verzoeken tot persoonlijke hulp worden door de dominees geïnitieerd. Deze hulp varieert van het ophangen van een foto tot het financieel begeleiden.
Bij directe financiële hulp is het beleid dat geen grote sommen geld worden geschonken, maar leningen tegen gunstige voorwaarden worden verstrekt.
Directe hulp wordt door de diaconie onder strikte geheimhouding uitgevoerd. Nergens worden namen vermeld aan wie de hulp is verleend, zodat ook in latere generaties, ook voor diakenen geheimhouding gewaarborgd is.

- Inzameling en verwerking van de gaven tijdens de erediensten

De Diaconie maakt een concept collecterooster die samen met de scriba van de AK, de penningmeester van de college van Kerkrentmeesters en de penningmeester van het College van Diakenen, wordt gecontroleerd en voor akkoord wordt aangeboden aan de AK. Vervolgens zorgt het College van Diakenen voor het tellen van de gaven, de uitbetaling aan de begunstigden en de verslaglegging hiervan naar de gemeente.

 - CD opname van de erediensten

Door de diaconie wordt praktische invulling gegeven aan het verzorgen en distribueren van CD-opnames van erediensten. CD's worden door diakenen bezorgd en weer opgehaald bij diegene die ziek zijn, of tijdelijk niet in staat zijn om in de kerk te komen.

- Diverse andere diaconale taken

Het verzorgen van o.a. de bloemen in de kerk, organisatie avondmaal, deelname o.a. aan andere commissies zoals I.K.O., ZWO/evangelisatie, werkgroep Oost Europa. Tevens maakt het College van Diakenen deel uit van kerkbestuurlijke instanties zoals de AK, Moderamen en de Classis.